(zhōng guó zhì zào ) ( - - )

中國製造 English Translation

The English meaning of (zhōng guó zhì zào ) is:

  • made in China

Breakdown

(zhōng guó ) ( - )

China

(zhì zào ) ( - )

to manufacture / to make