(shí )

十 English Translation

The English meaning of (shí ) is:

  • ten
  • 10

Example Usage of 十


Shí nián hòu, wǒmen de chéngshì jiāng gǎibiàn xǔduō. In ten years our town will change a lot.

Tā kàn shàngqù shì yīgè shízú de shēnshì. He looks every inch a gentleman.


Chinese words containing 十

is a Chinese Radical
HSK Level 1
十 Stroke Count 2
Variants of (shí )
,
十 Stroke Order