( shà ) ( )

The English meaning of ( shà ) is:

1 tall building2 mansion3 rear annex4 lean-to5 also pr: xià


( xià ) ( )

The English meaning of ( xià ) is:

1 abbr. for Xiamen or Amoy | (xià mén), Fujian