(guó mín mìng jūn ) ( - - - )

國民革命軍 English Translation

The English meaning of (guó mín mìng jūn ) is:

  • National Revolutionary Army

Breakdown

(guó mín ) ( - )

nationals / citizens / people of a nation

( mìng )

revolution / revolutionary (politics) / CL: ()

(jūn ) ( )

army / military / arms / CL: | ()