(mào )

帽 English Translation

The English meaning of (mào ) is:

  • hat
  • cap

(mào ) ( )

帽 English Translation

The English meaning of (mào ) is:


Example Usage of 帽


Tā dài shàngle tā de màozi. She put on her hat.

Zhè zhǒng kuǎnshì de mào zǐ xiànzài hěn liúxíng. This style of hat is now in fashion.

Zhè dǐng hóngmàozi hěn chèn tā de qúnzi. This red hat corresponds well to her dress.


Decomposition of 帽

帽 Radical
帽 Stroke Count 12
帽 Stroke Order