(diàn )

店 English Translation

The English meaning of (diàn ) is:


Example Usage of 店


Zhè jiā diàn cóng 9 diǎn kāi dào 18 diǎn. This shop is open from 9 to 6 o'clock.

Wǒ zài lǐfà diàn pèng dàole tā. I met him at the barber's.

Mùqián wǒ dài zài jiǔdiàn. For now, I will wait at the hotel.


Decomposition of 店


Chinese words containing 店

店 Radical 广
店 Stroke Count 8
Variants of (diàn )
店 Stroke Order