(wàng )

忘 English Translation

The English meaning of (wàng ) is:

  • to forget
  • to overlook
  • to neglect

Example Usage of 忘


Bié wàngle zài nǐ de xìn shàng tiē zhāng yóupiào. Don't forget to put a stamp on your letter.

Bùyào wàngjì xīyān duì nǐ de jiànkāng yǒuhài. Don't forget smoking is bad for your health.

Bié wàngle yī dào lúndūn jiù gěi wǒmen liúyán a. Be sure to drop us a line as soon as you get to London.


Decomposition of 忘

忘 Radical
忘 Stroke Count 7
忘 Stroke Order