(huàn nàn jiàn zhēn qíng ) ( - - - )

患難見真情 English Translation

The English meaning of (huàn nàn jiàn zhēn qíng ) is:

  • a friend in need is a friend indeed (idiom)

Breakdown

(huàn nàn ) ( - )

trials and tribulations

(jiàn /xiàn ) ( )

to see / to meet / to appear (to be sth) / to interview to appear / Also written: 現|现[xian4]

(zhēn qíng )

real situation / the truth