(màn )

慢 English Translation

The English meaning of (màn ) is:

  • slow

Example Usage of 慢


Qìdí shēngxiǎng qǐ, chuán kāishǐ màn man de shǐ lí gǎngkǒu. A whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.

Màn man lái. Take it slowly.

Màn man lái, méi nàme jí. Take your time. There's no hurry.

Nǐ kěyǐ màn man lái. You can take your time.Decomposition of 慢

慢 Radical
HSK Level 2
慢 Stroke Count 14
慢 Stroke Order