(xīng )

星 English Translation

The English meaning of (xīng ) is:

  • star
  • heavenly body
  • satellite
  • small amount

Example Usage of 星


Yuèqiú shì dìqiú wéiyī de wèixīng. The moon is the earth's only satellite.

Wǒ wúfǎ xiǎngxiàng lìng yīgè xīngqiú shàng de shēngwù. I can't imagine life on another planet.

Shuí shì nǐ zuì xǐ'ài de diànshì míngxīng? Who's your favourite TV star?


Decomposition of 星


Chinese words containing 星

星 Radical
星 Stroke Count 9
星 Stroke Order