(lǎng )

朗 English Translation

The English meaning of (lǎng ) is:

  • clear
  • bright

Example Usage of 朗


Yīgè cóng élēigāng zhōu lái de péngyǒu, bùlǎng xiānshēng míngtiān huì lái bàifǎng wǒmen. Mr. Brown, a friend from Oregon, will visit us tomorrow.


Decomposition of 朗

朗 Radical
朗 Stroke Count 10
Variants of (lǎng )
朗 Stroke Order