(chéng )

橙 English Translation

The English meaning of (chéng ) is:

  • orange tree
  • orange (color)

Example Usage of 橙


Tāmen zài jiālìfúníyǎ zhǒng chéngzi. They grow oranges in California.

Wǒ néng chī zhè zhǐ chéngzi ma? Can I eat this orange?

Zhè zhǒng shuǐguǒ xíngzhuàng xiàng chéngzi, wèidào xiàng bōluó. This fruit is shaped like an orange and tastes like a pineapple.

Tā xǐhuān chéngzi. He likes oranges.Decomposition of 橙

橙 Radical
HSK Level 6
橙 Stroke Count 16
橙 Stroke Order