(hàn shuǐ píng kǎo shì ) ( - - - )

汉语水平考试 English Translation

The English meaning of (hàn shuǐ píng kǎo shì ) is:

  • HSK (Chinese Proficiency Test)

Breakdown

(hàn ) ( )

Chinese language / CL: | (mén)

(shuǐ píng )

level (of achievement etc) / standard / horizontal

(kǎo shì ) ( - )

to take an exam / exam / CL: ()