( yuán )

The English meaning of ( yuán ) is:

1 Yuan river in Guizhou and Hunan