( wèi )

The English meaning of ( wèi ) is:

1 the Wei River in Shaanxi through the Guanzhong 關中|关中 plain