(zǎo )

澡 English Translation

The English meaning of (zǎo ) is:

  • bath

Example Usage of 澡


Wǒ tōngcháng zài wǎnshàng xǐzǎo. I usually take a shower in the evening.

Wǒ shuìjiào qián zǒng yào xǐ gè zǎo. I always take a bath before going to bed.

Wǒ zài xǐzǎo de shíhòu, diànhuà xiǎngle. The phone rang while I was taking a shower.


Decomposition of 澡

澡 Radical
澡 Stroke Count 16
澡 Stroke Order