(bìng )

病 English Translation

The English meaning of (bìng ) is:


Example Usage of 病


Wǒ tiāo bù chū tā de máobìng. I can't find fault with him.

Bìngrén suíshí huì sǐ. That patient may die at any time.

Wàn yī nǐ shēngbìngle, chī zhège yào. Take this medicine in case you get sick.

Nǐ céngjīng déguò zhòngbìng ma? Have you ever had any serious illness?Decomposition of 病


Chinese words containing 病

病 Radical
病 Stroke Count 10
病 Stroke Order