(tóng )

童 English Translation

The English meaning of (tóng ) is:

  • child
  • surname Tong

Example Usage of 童


Zhè zhāng zhàopiàn ràng wǒ xiǎngqǐ tóngnián de kuàilè shíguāng. This photograph reminds me of enjoyable times when I was a child.


Decomposition of 童

童 Radical
童 Stroke Count 12
童 Stroke Order