(bǎng ) ( )

绑 English Translation

The English meaning of (bǎng ) is:

  • to tie
  • bind or fasten together
  • to kidnap

Example Usage of 绑


Nà nǚhái de tóufà shàng bǎngle yī gēn huáng sīdài. The girl wore a yellow ribbon in her hair.

Nàgè hái zǐ kěnéng zài huí jiā de lùshàng bèi bǎngjiàle. That child may have been kidnapped on his way home.


Decomposition of 绑


Decomposition of 綁

绑 Radical
綁 Radical
绑 Stroke Count 9
綁 Stroke Count 12
绑 Stroke Order
綁 Stroke Order