(liáng )

良 English Translation

The English meaning of (liáng ) is:

  • good
  • very
  • very much

Example Usage of 良


Nàiliáng shìgè fēicháng gǔlǎo de chéngshì. Nara is a very old city.

Zìcóng shǒushù hòu, wǒ fùqīn yīzhí chǔyú liánghǎo de zhuàngtài. My father has been in good shape since his operation.


Decomposition of 良


Chinese words containing 良

良 Radical
良 Stroke Count 7
Variants of (liáng )
良 Stroke Order