(dàn )

蛋 English Translation

The English meaning of (dàn ) is:


Example Usage of 蛋


Nǐ zìjǐ ná dàngāo chī ba. Please help yourself to the cake.

Bǎ dàn fàng rù fèishuǐ zhōng. Put the egg into boiling water.

Zhè kàn shàngqù xiàng gè dàn. It looks like an egg.

Qǐngwèn jīdàn zài nǎlǐ? Where are the eggs, please?

Nà yǒu liǎng kuài dàngāo. There were two cakes.Decomposition of 蛋


Chinese words containing 蛋

蛋 Radical
蛋 Stroke Count 11
Variants of (dàn )
,
蛋 Stroke Order