(chì )

赤 English Translation

The English meaning of (chì ) is:

  • red
  • scarlet
  • bare
  • naked

Example Usage of 赤


Zài zhè zhǒng kùnnán de shíhòu, rènhé xúncháng de nǔlì dōu wúfǎ shǐ wǒmen de gōngsī bǎituō chìzì. In hard times like this, no ordinary effort can get our company out of the red.

Chinese Radical (chì )

The character (chì ) is a radical in the following characters:


Chinese words containing 赤

is a Chinese Radical
赤 Stroke Count 7
Variants of (chì )
赤 Stroke Order