(lóng xiā ) ( )

龙虾 English Translation

The English meaning of (lóng xiā ) is:

  • lobster

Example Usage of 龙虾


Kànjiàn xīnxiān lóngxiā, wǒ yǒule shíyù. The sight of fresh lobster gave me an appetite.


Chinese words containing 龙虾

Breakdown

(lóng ) ( )

surname Long dragon / CL: | (tiáo) / imperial

( /xiā ) ( )

see | ( ma) shrimp / prawn